استفاده از سامانه تردد

همکاران محترم  سامانه تردد صرفا جهت استفاده واحدهاي بيمارستان شهيد هاشمي نژاد .  شبکه بهداشت درمان فريمان و مديريت سرمايه انساني   مي باشد . همکاران ساير واحدها  از ثبت اطلاعات تردد از طريق اين سامانه خودداري نمايند واز سامانه کارا  استفاده نمايند 

پیشخوان
امروز : 1396/08/28